အမျိုးအစားအားလုံး
ပွပှဲ

ပွပှဲ

Shanghai International Exhibition on Textile Industry

Qingdao နိုင်ငံတကာ သတ္တုပစ္စည်း ကုန်စည်ပြပွဲ


Changshu International Textile Manufacturing Exhibition (CAME)

KEQIAO အထည်ချုပ် ကုန်စည်ပြပွဲ

Yongkang အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းနှင့် မှိုပြပွဲ (HDE)

Nantong International Home Textiles, Apparel Fabrics and Accessories ပြပွဲ

Guangdong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးဝါးစက်ယန္တရားကုန်စည်ပြပွဲ

February 20, 2023 Wuhan Heroes Association1
2
3


4
5
6


March 4, 2023 Qingdao Metal Exhibition1
2
3


4
5
6


7
8
9


10
11
12


13
14
15


March 22, 2023 Lithium Battery Conference1
2
3


4
5
6


7
8
9


March 22, 2023 Nanjing Cement Conference1
2
4